Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger

- Ảnh minh họaHướng dẫn tạo widget xếp hạng bình luận (Top commentators) cho Blogspot

 1. Truy cập vào trang quản trị Blogger:
 2. Vào Bố cục (Layout), chọn vị trí muốn hiển thị widget xếp hạng bình luận, và thêm tiện ích (Add widget):
 3. Chọn Tiện ích HTML/JavaScript, và dán toàn bộ đoạn code sau vào :
 4. <style type="text/css">
  .top-commentators {
  margin: 3px 0;
  border-bottom: 1px dotted #ccc;
  }
  .avatar-top-commentators {
  vertical-align:middle;
  border-radius: 30px;
  }
  .top-commentators .commenter-link-name {
  padding-left:0;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var maxTopCommenters = 8; 
  var minComments = 1;   
  var numDays = 0;     
  var excludeMe = true;  
  var excludeUsers = ["Anonymous", "someotherusertoexclude"]; 
  var maxUserNameLength = 42;
  //
  var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])';
  var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.';
  var txtAnonymous = '';
  //
  var sizeAvatar = 33;
  var cropAvatar = true;
  //
  var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-pWdg8wLsedo/UmVWQxLdwrI/AAAAAAAAEVk/-z7YgKykkuU/s1600/avatar_blue_m_96.png" + sizeAvatar;
  var urlAnoAvatar = 'http://1.bp.blogspot.com/-6B6DXCp8dek/UmVPm7D2mOI/AAAAAAAAEVU/Xz-3z2nRpUk/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
  var urlMyProfile = '';
  var urlMyAvatar = '';
  if(!Array.indexOf) {
   Array.prototype.indexOf=function(obj) {
   for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i;
   return -1;
  }}
  function replaceTopCmtVars(text, item, position)
  {
   if(!item || !item.author) return text;
   var author = item.author;
   var authorUri = "";
   if(author.uri && author.uri.$t != "")
    authorUri = author.uri.$t;
   var avaimg = urlAnoAvatar;
   var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
   if(author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
    avaimg = author.gd$image.src;
   else {
    var parseurl = document.createElement('a');
    if(authorUri != "") {
     parseurl.href = authorUri;
     avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
    }
   }
   if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
    avaimg = urlMyAvatar;
   if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
    avaimg = urlNoAvatar;
   var newsize="s"+sizeAvatar;
   avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
   if(cropAvatar) newsize+="-c";
   avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
   var authorName = author.name.$t;
   if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
    authorName = txtAnonymous;
   var imgcode = '<img class="avatar-top-commentators" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
   if(authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
   if(maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength)
    authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength-3) + "...";
   var authorcode = authorName;
   if(authorUri!="") authorcode = '<a class="commenter-link-name" href="'+authorUri+'">'+authorcode+'</a>';
   text = text.replace('[user]', authorcode);
   text = text.replace('[image]', imgcode);
   text = text.replace('[#]', position);
   text = text.replace('[count]', item.count);
   return text;
  }
  var topcommenters = {};
  var ndxbase = 1;
  function showTopCommenters(json) {
   var one_day=1000*60*60*24;
   var today = new Date();
   if(urlMyProfile == "") {
    var elements = document.getElementsByTagName("*");
    var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
    for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
     if(expr.test(elements[i].className)) {
      urlMyProfile = elements[i].href;
      break;
     }
   }
   if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length) for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
    var entry = json.feed.entry[i];
    if(numDays > 0) {
     var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g);
     var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);
    
     var days = Math.ceil((today.getTime()-cmtDate.getTime())/(one_day));
     if(days > numDays) break;
    }
    var authorUri = "";
    if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
     authorUri = entry.author[0].uri.$t;
    if(excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile)
     continue;
    var authorName = entry.author[0].name.$t;
    if(excludeUsers.indexOf(authorName) != -1)
     continue;
    var hash=entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri;
    if(topcommenters[hash])
     topcommenters[hash].count++;
    else {
     var commenter = new Object();
     commenter.author = entry.author[0];
     commenter.count = 1;
     topcommenters[hash] = commenter;
    }
   }
   if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length && json.feed.entry.length == 200) {
    ndxbase += 200;
    document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index='+ndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
    return;
   }
   // convert object to array of tuples
   var tuplear = [];
   for(var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]);
   tuplear.sort(function(a, b) {
    if(b[1].count-a[1].count)
      return b[1].count-a[1].count;
    return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1;
   });
   var realcount = 0;
   for(var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length ; i++) {
    var item = tuplear[i][1];
    if(item.count < minComments)
      break;
    document.write('<di'+'v class="top-commentators">');
    document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount+1));
    document.write('</d'+'iv>');
    realcount++;
   }
   if(!realcount)
    document.write(txtNoTopCommenters);
  }
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
  </script>
 5. Bấm lưu và xem kết quả

Tùy chỉnh

Các Bạn có thể thay đổi

 • Số lượng người hiển thị bằng cách tìm var maxTopCommenters = 8; và thay thế 8 thành số bạn muốn
 • Kích thước avatar người bình luận tìm var sizeAvatar = 33; Thay đổi 33 thành kích thước bạn muốn

Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger Reviewed by Trương Ngọc Tuấn on 2/24/2016 04:45:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

✩ Viết tiếng Việt có dấu
✩ Không spam
✩ Không chửi tục, nói bậy
✩ Không quảng cáo thông qua khung Comment.

Adblock Detected

Xin Chào!

Có vẻ bạn đang sử dụng tiện ích chặng quảng cáo

Vui lòng vô hiệu hóa tiện ích chặn quảng cáo để ủng hộ blog

Cảm ơn

10
All Rights Reserved by Star Tuấn Blog | Thủ thuật, Ảnh bìa chất © 2015 - 2017
Powered By Blogger, Designed by Star Tuấn - Facebook
Được tạo bởi Blogger.