1000 icon facebook - biểu tượng cảm xúc fb

1000 icon facebook - biểu tượng cảm xúc fb

Bài viết này mình tổng hợp tất cả các biểu tượng cảm xúc Facebook, các icon Facebook , icon facebook mới, những biểu tượng facebook, những ...
01 tháng 5

 • Bài viết này mình tổng hợp tất cả các biểu tượng cảm xúc Facebook, các icon Facebook, icon facebook mới, những biểu tượng facebook, những ký hiệu vui... dùng trong quá trình bình luận, viết stt và chat facebook.

  Hướng dẫn sử dụng biểu tượng cảm xúc, icon Facebook:

  - Chọn icon bạn thích, copy ký tự ở mục "Code", đôi khi ở các biểu tượng thì các ký tự này chỉ là hình vuông mà thôi. Không vấn đề gì, cứ copy.

  - Vào bài viết, stt, cmt hay facebook chat và paste ký tự vào, sau đó gởi thì sẽ xuất hiện biểu tượng mặt cười.

  Với những biểu tượng cảm xúc, biểu tượng Facebook này giúp bạn tạo sự khác biệt với mọi người trong từng bình luận, stt.


  Tổng hợp các biểu tượng cảm xúc và icon Facebook chat

  1. Icon Facebook mới nhất


  IconNameCode
  Airplane symbolAirplane
  Sailboat symbolSailboat
  Speedboat emoji for FacebookSpeedboat
  Ship symbolShip
  Train symbolTrain
  High-speed train emojiSpeed train
  Station emojiStation
  Tram car emoticonTram
  Fire truck emojiFire truck
  Ambulance symbolAmbulance
  Police car emojiPolice
  Taxi symbolTaxi
  Facebook truck symbolTruck
  Automobile symbolBlue car
  Car symbolRed car
  Bus symbolBus
  Facebook bus stop symbolBus stop
  Ticket symbolTicket
  Traffic lights symbolTraffic light
  Bicycle symbolBicycle
  Rocket emojiRocket
  Fuel pump emojiFuel pump
  Fountain for Facebook statusFountain
  Tent symbolTent
  House symbolHouse
  House emoji with gardenCountryside
  Hotel symbolHotel
  Love hotelLove hotel
  School symbolSchool
  Office buildingOffice
  Department store symbolMall
  Convenience storeStore
  Bank symbolBank
  Factory symbolFactory
  Hospital for FacebookHospital
  Church symbolChurch
  Wedding symbolWedding
  Japanese castle emojiJapan style
  Japanese emoji symbolBuilding
  CastleCastle
  Statue of liberty emojiStatue of L.
  Tower in TokyoTower
  Ferris wheel symbolFerris wheel
  Roller coaster - Facebook EmojiRoller c.
  Mount FujiMountain
  Sunrise iconSunrise
  Dawn emoticonDawn
  SunsetSunset
  DuskDusk
  Night with starsStarry night
  Rainbow symbolRainbow
  Trident symbolTrident
  Gem EmojiGem stone
  Diamond EmojiDiamond
  Orange diamond symbolOrange jewel
  Blue diamond for FacebookBlue jewel
  Light bulb onLight bulb
  Hammer symbolHammer
  Paint palettePalette
  Barber poleBarber pole
  ATM symbolATM
  Yen EmojiYen
  Dollar signDollar bill
  Dollar symbol for FacebookDollar sig
  Money bagMoney bag
  Cigarette symbolCigarette
  Bomb symbolBomb
  Revolver emoticonPistol
  Pill - Facebook symbolPill
  SyringeSyringe
  Toilet symbol for FacebookToilet
  Bath symbolBath
  IconNameCode
  Soccer symbolSoccer ball
  Baseball symbolBaseball
  Basketball on FacebookBasketball
  Football symbolFootball
  Tennis EmojiTennis ball
  8-ball8-ball
  Target symbolsBullseye
  Golf symbolGolf hole
  Skiing symbolSkis
  Crossed flags for FacebookFlags
  Finnish lineFinnish
  Trophy symbolTrophy
  Facebook bikiniBikini
  High heelsHigh heels
  Sandals for womenSandal
  Boots EmojiBoots
  Dress symbolDress
  Hat for womenWomans hat
  Crown for FacebookCrown
  Lipstick symbolLipstick
  Facebook ringRing
  HandbagHandbag
  Briefcase symbolBriefcase
  Shirt icon for FacebookT-shirt
  Tie symbolTie
  High hat for FacebookTop hat
  Ribbon symbolRibbon
  FB KimonoKimono
  Umbrella symbol for FBUmbrella
  Rain droplet icon for FacebookDroplet
  WatermelonWatermelon
  AubergineEggplant
  TomatoTomato
  Bottle symbolBottle
  Beer for FacebookClinking
  Food plateFood pot
  Cup of teaTeacup
  SushiSushi
  Cooking symbolCooking
  Spaghetti symbolSpaghetti
  ShortcakeCake
  Shaved ice symbolShaved ice
  Ice cream symbolIce cream
  Frying pan for FacebookFrying pan
  French fries on FacebookFrench fries
  Fork and knife symbolsUtensils
  Bread loafBread
  School satchelSchool bag
  Magifying glassMagifying
  Book symbolOpen book
  Memo sign for FacebookMemo
  Postbox symbolPostbox
  MailboxMailbox
  Raised flag mailboxFull mailbox
  Envelope symbolEnvelope
  Mail envelopeSending mail
  Incoming mail symbolIncoming
  Scissors for FacebookScissors
  LoudspeakerLoudspeaker
  Speaker symbolSpeaker
  Telephone symbolTelephone
  Fax symbolFax
  Radio iconRadio
  How make camera icon on FacebookCamera
  FB movie cameraMovie cam.
  VHSVHS
  Floppy disk Facebook iconFloppy disk
  Satellite dishSatellite
  LockLock
  Key icon for FacebookKey
  Lock and a keyLocked
  Opened lockOpen lock
  IconNameCode
  No entry Facebook signNo entry
  Warning iconWarning
  Hot plateHot plate
  Construction road signConstruction
  No under 18 symbolNo under 18
  No smoking symbolNo smoking
  Vibration mode bell signSound off
  Mobile off signMobile off
  Antenna signalSignal
  Guitar for FacebookGuitar
  Trumpet signTrumpet
  Facebook saxophone iconSaxophone
  Microphone for FacebookMicrophone
  Megaphone iconMegaphone
  Facebook HeadphonesHeadphones
  Chart symbolChart line
  Mask iconMasks
  ClapperboardClapperboard
  Cinema iconFilm
  VS symbolVS
  Up signUP!
  Cool symbolCOOL
  WheelchairWheelchair
  Curly loopsCurly loops
  WC symbol - Facebook iconWC
  Man and woman figuresCouple
  Mens symbolMan figure
  Womens symbolWoman
  Child iconChild
  Badge for beginnerBadge
  Heart suit for FacebookHearts
  Diamond suitDiamonds
  ClubsClubs
  SpadesSpades
  Red exclamation markExclamation1
  White exclamation mark Facebook symbolExclamation2
  Exclamation pointExclamation3
  Question symbolQuestion m.
  Multiplication signMultiplication
  Cross signCross sign
  Cross mark symbolCross mark
  White Facebook starWhite star
  Snowflake symbolGray star
  Snowflake EmojiSnowflake
  Red circle symbolRed Circle
  White circle emojiWhite circle
  Square symbolSquare
  Own Emoji"To own"
  Month symbol"Month"
  Free symbols"Free"
  Katakana Koko Emoji"Here"
  Have nothing"Nothing"
  Full Emoji meaning"Full"
  Finger point Emoji"Finger point"
  Available Emoji"Available"
  Work symbol"Work"
  Secret Facebook symbols"Secret"
  Good bargain"bargain"
  Congratulation symbol"Congrats"
  Sale symbol"Sale"
  Request Emoji"Request"
  Mahjong tile symbolsMahjong tile
  Upwards arrowUpwards
  Downwards arrowDownwards
  Leftwards arrowLeftwards
  Rightwards arrowRightwards
  North west symbolNorthwest
  North east symbolNortheast
  Soutwest arrowSoutheast
  South west symbolSouthwest
  Arrow pointing up rightUp right
  Arrow pointing down rightDown right

  2. Facebook Emoji Symbols

  IconNameCode
  Coffee cup emoji symbolCoffee
  Facebook sun symbolSun
  Snowman symbolSnowman
  Facebook cloud symbolCloud
  Umbrella symbolUmbrella
  Lightning SymbolLightning
  Stars symbolStars
  Fire Facebook symbolFire
  Droplets SymbolDroplets
  Footprints symbolFootprints
  Moon symbol for FacebookMoon
  Ghost Facebook symbolGhost
  Pumpkin symbolPumpkin
  Skull symbol for FacebookSkull
  Graduation Hat EmojiGraduation
  Balloon symbolBalloon
  Anger Facebook symbolAnger
  Wind symbolWind
  Wave symbolWave
  Carp streamers emojiStreamers
  IconNameCode
  Lip Mark SymbolLip mark
  Lips Facebook symbolLips
  Star Facebook symbolStar
  Facebook music symbolMusic note
  Music notes symbolMusic notes
  Zzz SymbolZzz
  Bell symbol for FacebookBell
  Seashell symbolSeashell
  Present symbolPresent
  Green monster symbolMonster
  Party Popper emojiParty popper
  Nail polish symbolNail polish
  Ear symbolEar
  Nose symbolNose
  Eyes Facebook symbolEyes
  TV Facebook symbolTV
  PC symbolPC
  Smartphone Facebook emojiSmartphone
  CD symbolCD
  Phone symbolPhone
  IconNameCode
  Cherry BlossomBlossom
  Facebook rose symbolRose
  Tulip symbolTulip
  Sunflower symbol for FacebookSunflower
  Hibiscus SymbolHibiscus
  Seedling SymbolSeedling
  Bouquet symbolBouquet
  Christmas tree symbolChristmas
  Palm SymbolPalm
  Facebook cactus symbolCactus
  Clover symbolClover
  Maple leaf symbolMaple leaf
  Fallen leaf symbol for FacebookFallen leaf
  Fluttering leafLeaf
  Strawberry symbolStrawberry
  Orange symbolOrange
  Red apple symbolApple
  Hamburger symbol for Facebook chat, status and commentsHamburger
  Beer symbolBeer
  Cocktail glass symbolCocktail

  3. Ký tự trái tim đẹp

  IconNameCode
  Red heart symbolRed heart
  Pink heart for FacebookPink heart
  Broken heart emojiBroken heart
  Arrow heart emojiArrow
  White heart EmojiWhite heart
  IconNameCode
  Blue heart iconBlue heart
  Green heart symbolGreen heart
  Yellow heart symbolYellow heart
  Purple heart symbolPurple heart
  Revolving heartsSpinning
  IconNameCode
  Cool heart iconFuzzy
  Triple heart symbolTriple
  Gift heart symbolGift
  Sparkling heart emoji iconSparkling
  Love letter iconLove letter

  4. Emoji hand gestures

  IconNameCode
  Peace fingers symbolPeace
  Dislike symbol for Facebook status and commentsDislike
  Fist SymbolFist
  Muscle arm symbolMuscle arm
  Index finger symbolIndex finger
  IconNameCode
  A-ok symbol for FacebookOK
  Clapping hands symbolClapping
  Open hand symbolHigh five
  Clenched fist symbol for FacebookClenched fist
  Two hands symbolsTwo hands
  IconNameCode
  Finger pointing up emoji symbolUp
  Finger pointing down emojiDown
  Index finger symbolRight
  Finger pointing left symbolLeft
  Waving hand symbolWaving hand

  5. Emoji smileys

  IconNameCode
  Emoji emoticon in loveIn love
  Emoticon blowing a kissKiss
  Kissing emoticonKissing
  Facebook Blush EmoticonBlushing
  Unamused EmoticonUnamused
  Winking EmoticonWinking
  Tongue Out EmoticonTongue out
  Tongue out and winking emoticonTongue wink
  Smirking smiley for FacebookSmirking
  Facebook smiling faceSmiling
  Big smile with closed eyesBig smile
  IconNameCode
  Angry face emoticon for FacebookAngry
  Tears smiley - Facebook EmoticonTears
  Sad face Emoji symbolSad face
  Dizzy emoticonDizzy
  Disappointed emoticonDisappointed
  Fear emojiFearful
  Scared EmoticonScared
  Emoji emoticon screaming in fearScreaming
  Cold sweat smileyCold sweat
  Crying emoticonCrying
  Medic emoticonMedic
  IconNameCode
  Big Grin EmoticonBig grin
  Astonished Facebook SmileyAstonished
  Shocked emoticon with eyes wide openShocked
  Red Angry EmoticonMad
  Emoticon crying tears of joyTears of joy
  Relieved smileyRelieved
  Sleepy smileySleepy
  Satisfied smileySatisfied
  Happy Facebook smiley blushingBlushing
  Purple devil Facebook symbolDevilish
  Alien symbolAlien

  6. Emoji people

  IconNameCode
  Guardsman symbolGuardsman
  Man with turban symbolTurban
  Santa Claus symbolSanta
  Policeman symbolPoliceman
  Construction worker symbolHard hat
  Princess symbolPrincess
  Blonde girl symbolBlonde
  IconNameCode
  Dancer symbolDancer
  Playboy bunny symbolBunny ears
  Seamed cap symbolBeanie cap
  Angel symbolAngel
  Couple symbolLove couple
  Boy and girl holding handsBoy & girl
  Man and woman holding handsMan&woman
  IconNameCode
  Baby symbolBaby
  Girl symbol for FacebookGirl
  Boy symbol for FacebookBoy
  Woman symbolWoman
  Man symbolMan
  Older woman symbolGranny
  Older man symbolGrandpa

  7. Emoji animals

  IconNameCode
  Puppy SymbolPuppy
  Teddy Bear SymbolTeddy
  Monkey FaceMonkey face
  Mouse SymbolMouse
  Hamster SymbolHamster
  Tiger symbolTiger
  Horse faceHorse face
  Pig symbolPiggy
  Cat symbolCat
  Bunny symbolBunny
  Poodle symbolPoodle
  IconNameCode
  Wolf symbolWolf
  Sheep symbolSheep
  Penguin emojiPenguin
  Koala symbolKoala
  Cow symbolCow
  Wild boar symbolWild boar
  Chicken symbolChicken
  Yellow ChickYellow chick
  Bird symbolBlue bird
  Elephant symbolElephant
  Horse symbolHorse
  IconNameCode
  Monkey symbolMonkey
  Camel symbolCamel
  Octopus emojiOctopus
  Emoji dolphin symbolDolphin
  Whale symbolWhale
  Fish symbolFish
  Tropical Fish Emoji SymbolTropical fish
  Blowfish emoji symbolBlowfish
  Frog FaceFrog
  Snake symbolSnake
  Bug symbolSnail

  8. Icon Facebook chuẩn 2015

  IconNameCode
  Facebook smiley faceSmiley face
  Big smile emoticon for Facebook status, comments and chatBig smile
  Facebook sad smileyFrown
  Facebook cry smileyCrying
  Smiley with tongue outTongue out
  Angel smiley for FacebookAngel
  Facebook devil smileyEvil
  Facebook confused emoticon - WTF SmileyConfused
  Facebook wink smileyWink
  IconNameCode
  Facebook unsure emoticonUnsure
  Facebook angry smileyAngry
  Facebook mean emoticonMean
  Facebook gasping smileySurprised
  Facebook squint smileySquint
  Facebook kiss smileyKiss
  Cheerful emoticon for FacebookCheerful
  Glasses smiley for FacebookGlasses
  Facebook sunglasses emoticonSunglasses
  IconNameCode
  Facebook Grumpy SmileyGrumpy
  Facebook Pacman SymbolPacman
  Facebook curly lips emoticonCurly lips
  Thumb Up (y) like Facebook emoticonThumb up
  Facebook penguin emoticonPenguin
  Facebook shark emoticonShark
  Robot Facebook emoticonRobot
  Facebook poop emoticonPoop
  Facebook Chris Putnam emoticonPutnam
  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status