Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger

Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger

Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger

- Ảnh minh họa Hướng dẫn tạo widget xếp hạng bình luận (Top commentators) cho Blogspot
24 tháng 2

- Ảnh minh họaHướng dẫn tạo widget xếp hạng bình luận (Top commentators) cho Blogspot

 1. Truy cập vào trang quản trị Blogger:
 2. Vào Bố cục (Layout), chọn vị trí muốn hiển thị widget xếp hạng bình luận, và thêm tiện ích (Add widget):
 3. Chọn Tiện ích HTML/JavaScript, và dán toàn bộ đoạn code sau vào :
 4. <style type="text/css">
  .top-commentators {
  margin: 3px 0;
  border-bottom: 1px dotted #ccc;
  }
  .avatar-top-commentators {
  vertical-align:middle;
  border-radius: 30px;
  }
  .top-commentators .commenter-link-name {
  padding-left:0;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var maxTopCommenters = 8; 
  var minComments = 1;   
  var numDays = 0;     
  var excludeMe = true;  
  var excludeUsers = ["Anonymous", "someotherusertoexclude"]; 
  var maxUserNameLength = 42;
  //
  var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])';
  var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.';
  var txtAnonymous = '';
  //
  var sizeAvatar = 33;
  var cropAvatar = true;
  //
  var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-pWdg8wLsedo/UmVWQxLdwrI/AAAAAAAAEVk/-z7YgKykkuU/s1600/avatar_blue_m_96.png" + sizeAvatar;
  var urlAnoAvatar = 'http://1.bp.blogspot.com/-6B6DXCp8dek/UmVPm7D2mOI/AAAAAAAAEVU/Xz-3z2nRpUk/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
  var urlMyProfile = '';
  var urlMyAvatar = '';
  if(!Array.indexOf) {
   Array.prototype.indexOf=function(obj) {
   for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i;
   return -1;
  }}
  function replaceTopCmtVars(text, item, position)
  {
   if(!item || !item.author) return text;
   var author = item.author;
   var authorUri = "";
   if(author.uri && author.uri.$t != "")
    authorUri = author.uri.$t;
   var avaimg = urlAnoAvatar;
   var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
   if(author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
    avaimg = author.gd$image.src;
   else {
    var parseurl = document.createElement('a');
    if(authorUri != "") {
     parseurl.href = authorUri;
     avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
    }
   }
   if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
    avaimg = urlMyAvatar;
   if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
    avaimg = urlNoAvatar;
   var newsize="s"+sizeAvatar;
   avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
   if(cropAvatar) newsize+="-c";
   avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
   var authorName = author.name.$t;
   if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
    authorName = txtAnonymous;
   var imgcode = '<img class="avatar-top-commentators" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
   if(authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
   if(maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength)
    authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength-3) + "...";
   var authorcode = authorName;
   if(authorUri!="") authorcode = '<a class="commenter-link-name" href="'+authorUri+'">'+authorcode+'</a>';
   text = text.replace('[user]', authorcode);
   text = text.replace('[image]', imgcode);
   text = text.replace('[#]', position);
   text = text.replace('[count]', item.count);
   return text;
  }
  var topcommenters = {};
  var ndxbase = 1;
  function showTopCommenters(json) {
   var one_day=1000*60*60*24;
   var today = new Date();
   if(urlMyProfile == "") {
    var elements = document.getElementsByTagName("*");
    var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
    for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
     if(expr.test(elements[i].className)) {
      urlMyProfile = elements[i].href;
      break;
     }
   }
   if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length) for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
    var entry = json.feed.entry[i];
    if(numDays > 0) {
     var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g);
     var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);
    
     var days = Math.ceil((today.getTime()-cmtDate.getTime())/(one_day));
     if(days > numDays) break;
    }
    var authorUri = "";
    if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
     authorUri = entry.author[0].uri.$t;
    if(excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile)
     continue;
    var authorName = entry.author[0].name.$t;
    if(excludeUsers.indexOf(authorName) != -1)
     continue;
    var hash=entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri;
    if(topcommenters[hash])
     topcommenters[hash].count++;
    else {
     var commenter = new Object();
     commenter.author = entry.author[0];
     commenter.count = 1;
     topcommenters[hash] = commenter;
    }
   }
   if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length && json.feed.entry.length == 200) {
    ndxbase += 200;
    document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index='+ndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
    return;
   }
   // convert object to array of tuples
   var tuplear = [];
   for(var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]);
   tuplear.sort(function(a, b) {
    if(b[1].count-a[1].count)
      return b[1].count-a[1].count;
    return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1;
   });
   var realcount = 0;
   for(var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length ; i++) {
    var item = tuplear[i][1];
    if(item.count < minComments)
      break;
    document.write('<di'+'v class="top-commentators">');
    document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount+1));
    document.write('</d'+'iv>');
    realcount++;
   }
   if(!realcount)
    document.write(txtNoTopCommenters);
  }
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
  </script>
 5. Bấm lưu và xem kết quả

Tùy chỉnh

Các Bạn có thể thay đổi

 • Số lượng người hiển thị bằng cách tìm var maxTopCommenters = 8; và thay thế 8 thành số bạn muốn
 • Kích thước avatar người bình luận tìm var sizeAvatar = 33; Thay đổi 33 thành kích thước bạn muốn

Comments