Code F12 - Huỷ Lời Mời Và Xác nhận bạn bè Facebook

Code F12 - Huỷ Lời Mời Và Xác nhận bạn bè Facebook

Xem thêm: Share Code Bỏ Theo Dõi Facebook Hàng Loạt Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng! Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi Truy c...
10/04/2017 Bình luận

Xem thêm:
Share Code Bỏ Theo Dõi Facebook Hàng Loạt
Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng!

Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi

 1. Truy cập vào: https://m.facebook.com/friends/...
 2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
 3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

Xác nhận bạn bè facebook

 1. Truy cập vào: https://www.facebook.com/reqs.php
 2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
 3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);

Chúc các bạn thành công!
 • Blogger
 • Facebook
 • Photoshop
 • Icon Fb
 • Kí tự đặc biệt
 • Giới thiệu
 • Thành viên
 • Liên kết
 • Fanpage
 • Sơ đồ Blog